تصال اسکلت فلزی ساختمان به یک یا چند الکترود میله ای

تصال اسکلت فلزی ساختمان به یک یا چند الکترود میله ای

درباره نویسنده

شهاب رفیعی