الکترود زمین

بررسی هم بندی اصلی سازه بتنی و فلزی ساختمان در سیستم زمین

در چند سال اخیر سازمان نظام مهندسی اصفهان به منظور ارتقاء ایمنی در ساختمان ها ، ایجاد شبکه هم بندی اصلی  در میلگرد های ساختمان های بتنی جهت سیستم زمین...
1