انرژي خورشيدی

طراحی و بررسی اقتصادی سیستم برق خورشیدی

در اين مقاله سيستم برق خورشيدي متصل به شبكه براي يك ساختمان اداري به مساحت 120 متر مربع و داراي يك زير زمين با همين مساحت در تهران طراحي و...
0