ترانس

ترانسفورماتور

علل آسیب دیدن ترانس های توزیع و روشهاي پيشگيري

نظر به اهميت ويژه ترانس های توزیع شبكه، همواره مواظبت و نگهداري آنها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و هم‌چنين در صورت صدمه ديدن ترانس، هزينه مربوطه بالا...
0