قطعات آسانسور

معرفی قطعات مختلف آسانسور

آشنایی با قطعات مختلف آسانسور – بخش دوم

در بخش اول مقاله آشنایی با قطعات آسانسور در خصوص تعدادی از قطعات آسانسور اطلاعاتی ارائه گردید . در بخش دوم این مقاله نیز به به تعداد دیگری از اجزای...
0
معرفی قطعات مختلف آسانسور

آشنایی با قطعات مختلف آسانسور - بخش اول

با افزایش جمعیت و مشکلات تامین مسکن ، ساختمان های بلند مرتبه احداث گردید که آسانسور به یکی از اجزای لاینفک این ساختمان ها مبدل گشت . مقاله پیش رو...
1