هارمونیک

اثر هارمونیک ها بر روی خازن ها

دانلود مقاله بررسی اثر هارمونیک ها بر روی خازن ها

هارمونیک‌ها، ولتاژ و جریان های الکتریکی هستند که در شبکه قدرت بر اثر بارهای الکتریکی غیر خطی به وجود می آیند . افزایش جریان یکی از اثرات عمده هارمونیک‌ های...
0