همبندی

خطرات انرژی الکتریکی

خطرات انرژی الکتریکی و ایمنی در برق رسانی

انرژی الکتریکی که در حدود یکصد سال پیش از طریق شبکه های کوچک توزیع مورد استفاده قرار می گرفت و به علت خصوصیات جالب توجه آن خیلی سریع توسعه یافت...
0
دستورالعمل طراحی و اجرای همبندی اصلی در میلگردهای بتن مسلح

دستورالعمل طراحی و اجرای همبندی اصلی در میلگردهای بتن مسلح

بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و با توجه به وجود مقاومت الکتریکی در اتصالات عادی بین میلگردهای بتن مسلح ، بایستی پیش از هر مرحله بتن ریزی به...
0

بررسی هم بندی اصلی سازه بتنی و فلزی ساختمان در سیستم زمین

در چند سال اخیر سازمان نظام مهندسی اصفهان به منظور ارتقاء ایمنی در ساختمان ها ، ایجاد شبکه هم بندی اصلی  در میلگرد های ساختمان های بتنی جهت سیستم زمین...
1