کامپوزیت

کامپوزیت

کامپوزیت چیست؟ + معرفی کامپوزیت های پلیمری

کامپوزیت ها مواد چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هرکدام از اجزا بهتر است . ضمن آنکه اجزای مختلف کارایی همدیگر را بهبود میبخشند . در کاربردهای...
0